מה יש לי בכיסים? – על שוטרים וחיפושים

//מה יש לי בכיסים? – על שוטרים וחיפושים

מה יש לי בכיסים? – על שוטרים וחיפושים

האם שוטר רשאי לעצור אותך באמצע הרחוב ולערוך חיפוש על גופך? האם מותר לשוטר לבקש מאתנו להוציא את תכולת הכיסים שלנו כך סתם באמצע הרחוב? מהם התנאים לעריכת חיפוש על ידי שוטר? היכן מותר לשוטרים לערוך חיפוש? הנה כמה תשובות בענייני חיפושים ושוטרים.

סמכויות האכיפה של המשטרה

המשטרה היא הגוף הממונה בישראל על אכיפת החוק במרבית המקרים. אכיפת החוק נעשית לטובת הכלל, שהרי תפקידה של המדינה הוא לדאוג לביטחוננו האישי ולביטחונה של המדינה כמדינה.

בשים לב לתפקידה של המשטרה, דאג המחוקק בישראל לצייד את המשטרה במגוון סמכויות אכיפה שקיימות רק לשוטרים מתוקף היותם שוטרים. בין סמכויותיהם של שוטרי ישראל מצויה סמכותם להשתמש בכוח על מנת לבצע מעצר, הסמכות לעכב אזרחים (סמכות מוגבלת), הסמכות לבצע עבירות תנועה לעיתים על מנת להגיע בהקדם למקום בו מתבצעת עבירה פלילית ועוד.

בנוסף, לשוטרים יש סמכות חוקית ונרחבת במקרים רבים לערוך חיפוש על גופם של אנשים, בבתים, ובמכוניות.

המותר והאסור בחיפוש

כאשר מדברים על חיפוש הנעשה על גוף האדם או בתוכו, ישנם שלושה סוגי חיפוש:

חיפוש על גוף: מדובר בחיפוש הנעשה רק על גופו של האדם, כלומר באמצעות מגע ישיר על בגדיו. החיפוש עצמו כולל גם הוצאת תכולת הכיסים והתיק במקרים מסוימים.

הסמכות לערוך חיפוש על גוף קיימת לכל שוטר, ובלבד שלשוטר קיים יסוד סביר, בנסיבות החיפוש, לחשוד שיעד החיפוש עבר או עשוי לעבור עבירה פלילית מסוג פשע. יוער שכיום קיימת סמכות לשוטרים ולמאבטחים לערוך חיפוש בכניסה למקומות ציבוריים, גם אז החיפוש ייעשה על גופו של האדם ובתכולתו.

חיפוש חיצוני: החיפוש החיצוני נחשב לפוגעני יותר כלפי מי שחווה אותו, זאת משום שהוא כולל גם פעולות כגון: בחינה חיצונית של הגוף בעירום, בדיקת שתן, נטילת שיער ועוד. חיפוש חיצוני ניתן לערוך רק בהתקיים יסוד סביר לחשד לביצועה של עבירה או חשד להסתרת ראיות. כמו כן, חיפוש חיצוני יכול להיעשות רק באישור של קצין משטרה. נוסף לכך, שוטר המקבל לחזקתו עציר רשאי לבצע על גופו חיפוש. כאן, אין המדובר עוד בתנאי של “חשד סביר” והתנאי היחידי לפי החוק הוא היותו של יעד החיפוש עציר.

סמכות זו מצויה בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

[נוסח חדש], תשכ”ט-1969. ואולם, סעיף 28(ב)(2) לפקודת הסמים המסוכנים, (נוסח חדש), תשל”ג-1973 מעניק סמכות דומה לשוטר שיש לו יסוד סביר להניח כי יעד החיפוש נושא על גופו סם מסוכן (להלן: “פקודת הסמים”).

בהלכת בן חיים (רע”פ 10141/09 בן חיים נ’ מדינת ישראל, (פורסם בנבו)), קבע בית המשפט העליון כי תנאי לחיפוש הינו הסכמה מדעת, כאשר מונח זה כולל הבהרה מצד השוטר המחפש ליעד החיפוש כי לאחרון יש את זכות הסירוב לחיפוש וכי סירוב זה לא יבוא לחובתו מבחינה ראייתית.

חיפוש פנימי: הוא החיפוש הפוגעני ביותר, והוא כולל בדיקת דם, בדיקה גניקולוגית ועוד.

להבדיל מחיפוש הנעשה על גוף או חיפוש חיצוני, חיפוש פנימי נערך רק כאשר לקצין משטרה יש יסוד סביר לחשד שבגוף של יעד החיפוש ישנה ראיה לעבירה מסוג פשע או להוכחה של קשר בין החשוד ובין ביצוע העבירה. חיפוש שכזה כולל את הסכמת החשוד לצד אישור רפואי ששולל כל סכנה לעריכת החיפוש הפנימי. במידה ויעד החיפוש לא הסכים לעריכת חיפוש פנימי בגופו רשאי בית המשפט להורות על עריכת חיפוש פנימי באמצעות צו שיפוטי, וזאת רק כאשר התקיימו התנאים לביצוע החיפוש הפנימי, קם צורך להשגת הראיה המקשרת בין החשוד ובין העבירה ואין דרך אחרת להשגת הראיה כאמור. תוקפו של צו שכזה שניתן על ידי בית משפט מוגבל לשלושה ימים.

חיפוש ברכב

עילה לחיפוש בכלי רכב קמה כאשר לשוטר ישנו יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה בת מעצר וישנו צורך לביצוע החיפוש ברכב וזאת על מנת לאתר את עובר העבירה ו/או את הקורבן לעבירה. סמכות זו קמה גם כאשר השוטר זקוק לאיתור ראיה הקשורה בעבירה. או אז, רשאי השוטר להורות לנהג הרכב לעצור ולערוך בכלי הרכב חיפוש. פקודת הסמים אף היא מעניקה את הסמכות לשוטר לעריכת חיפוש ובלבד שהחיפוש דרוש לביצוע הוראה המנויה בפקודת הסמים.

חיפוש בבית

להבדיל מחיפוש ברכב או בחיפוש “על גוף”, ובדומה לחיפוש חיצוני ופנימי, חיפוש בבית הוא מוגבל מאוד, במיוחד לאור הפגיעה הקשה שגורם החיפוש לזכויות האדם. סעיפים 23 (1-3) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח משולב] מדברים על סמכותו של שופט ליתן צו לחיפוש בתוך בית “כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה” או כאשר ישנו יסוד להניח כי המיקום נשוא החיפוש משמשת ל”החסנתו או למכירתו של חפץ גנוב, או שנשמר בו או מוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או ששימש, או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא-חוקית”, זאת לצד יסוד בית משפט להנחה ולפיה בנקודת החיפוש נעברה עבירה או שיש כוונה לעבור עבירה כנגד אדם הנמצא בבית.

לשוטר קמה הסמכות לבצע חיפוש ללא צו בית משפט כאשר ישנו יסוד סביר להנחה שבבית מתבצע פשע או שבוצע פשע זה מכבר, הדרים בבית (או כל אדם) קוראים לעזרת המשטרה או כאשר השוטר רודף אחרי אדם שנמלט ממשמורת חוקית או ממעצר.

מרגישים שזכויותיכם נפגעו? נעצרתם או בוצע בכם חיפוש שלא כחוק?

התקשרו עוד היום:

052-8332244

עורך דין פלילי מיקי חובה

2018-01-23T23:44:05+02:00 אוגוסט 23, 2015|בלוג|
Call Now Button
לפרטים או לייעוץ צרו קשר

לייעוץ התקשרו:

052-8332244

03-5509222

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
    מיקי חובה - משרד עורכי דין

    דילוג לתוכן