052-8332244

כלל עבירות המין ממוקמות בסימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז-1977. סימן זה מכיל למעשה את כלל האיסורים ומחלק את העבירות עצמן. באופן טבעי, ישנן עבירות מין "קשות" וישנן עבירות מין "קלות יותר". עבירת האונס, היא העבירה החמורה ביותר, ולמעשה גם המוכרת ביותר, אך ישנו ספקטרום רחב היקף של עבירות מין, החל מהטרדה מינית ועד מעשה אינוס או מעשה סדום. ברשימה זו ניתן מילים מספר על העבירה הקלה במנעד של עבירות מין, והיא העבירה של הטרדה מינית.

עבירות מין

עבירות מין מוגדרות, כל אחת, בסימן ה' לחוק, אשר פורט את העבירות עצמן ומציב עונשים לכל עבירה והכל בהתאם לנסיבות. מעבר לעבירות היותר מוכרות לנו, עבירות כמו אינוס, מעשה סדום או בעילה אסורה, המחוקק מצא לנכון להוציא את עבירת ההטרדה המינית ולהקדיש לזו חוק משלה, הוא חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק").

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מיניתהחוק למניעת הטרדה מינית חוקק לשם הגנה על גוף האדם מזה וכדי להגן על המרחב הציבורי מהשפלה או ביזוי מיניים מזה. סעיף 1 לחוק מגדיר את מטרת החוק כדלקמן: "חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". החוק גם מגדיר מספר מעשים שכל אחד מהם בנפרד, ייחשב בתור הטרדה מינית, ואלו הם:

סחיטה באיומים: יש לשים לב כי עבירה זו קיבלה משמעות זהה לעבירת סחיטה באיומים כפי שמופיעה בסעיף 428 לחוק העונשין ואולם, וע"פ החוק: "כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני" תיחשב הסחיטה להטרדה מינית; מעשה מגונה: כאמור, מעשה מגונה הוא עבירה פלילית נפרדת בהתאם לחוק העונשין. עם זאת, מעשה מגונה מהווה גם עבירה של הטרדה מינית; הצעות חוזרות: הצעה בעלת אופי מיני, שחוזרת פעם אחר פעם, ללא הסכמת הצד השני או כאשר הצד השני מבהיר לאדם המציע את ההצעה, שאין הוא מעוניין בה, היא הטרדה מינית לכל דבר ועניין. דוגמא קלאסית היא חיזור בלתי פוסק. אומנם, חיזור הוא דבר נפלא, אך כאשר הוא הופך לאובססיבי הרי שמדובר במעשה של הטרדה מינית; התייחסות בעלת אופי מיני: אמירות המופנות לאדם אחרת, הכוללת התבטאות מינית או התייחסות לגוף האדם, או למיניותו של אותו אדם, מהווה הטרדה מינית. אך זאת, ככל שהאדם שאליו הופנתה האמירה, הבהיר כי הוא לא מעוניין באמירות אלו; התנכלות: החוק אוסר על התנכלות בעלת אופי מיני. התנכלות יכולה לבוא לידי ביטוי בהטרדה או התנהגות לא ראויה באופן סיסטמתי. כאשר מדובר בהתנכלות הנושאת אופי מיני, הרי שמדובר בעבירה לפי חוק זה; פרסום: מי שמפרסם סרט או תמונה הכוללת התמקדות במיניות של אדם אחר, מבצע למעשה עבירה של הטרדה מינית. אך זאת, בכפוף לכך שיש בסרט או בתמונה כדי לבזות או להשפיל את מי שמופיע באובייקט הפרסום, וככל שהאדם המצולם בסרטון או בתמונה סירב לפרסום.

יש להעיר, שבכל הנוגע לעבירות של הטרדה מינית הבאות לידי ביטוי בהתבטאות בעלת אופי מיני או הצעה בעלת אופי מיני, החוק אומנם מחייב את מי שאליו מופנית האמירה או ההצעה לסרב לה. אך לא במקרים הבאים: כאשר האמירות או ההצעות נאמרות ע"י בעל תפקיד כלפי מי אדם הכפוף לו במסגרת יחסי העבודה או כל יחסים אחרים, בין רופא למטופל, פסיכולוג למטופל, לקטין או חסר ישע תוך ניצול יחסי מרות או תלות ועוד, בין מרצה לסטודנט, כאשר מדובר בעובד ציבור אל מול אדם שאמור לקבל ממנו שירות או תלוי בשירות. כמו כן, לאחרונה נכנס תיקון לחוק הקובע שגם כאשר מדובר במערכת יחסים בין איש דת לאדם המקבל ממנו ייעוץ, אין צורך בהיעדר הסכמה, שכן רואים במערכת יחסים כגון זו כמערכת יחסים מיוחדות בהתאם לאותן אמות המידה.

מה העונש על הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. עם זאת, החוק קובע מדרג של עבירות פליליות. העונש על אמירות או הצעות בעלות אופי מיני בין אם מדובר במערכת יחסים הנושאת אופי של כפיפות או לאו, עומד על שתי שנות מאסר. העונש על התנכלות בעלת אופי מיני, עומד על שלוש שנות מאסר. יוער, כי החוק מטיל גם חובות על מעסיקים. בין היתר, קובע החוק שמעסיק המעסיק יותר מ- 25 עובדים, צריך לפרסם במקום גלוי תקנון הנוגע לאופן הטיפול בהטרדה מינית. מעסיק שלא עושה כן, צפוי לעונש של קנס כבד.

לסיכום

הטרדה מינית היא עבירה פלילית, וככל עבירה פלילית, אם אתה חשוד או נאשם בעבירה זו מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי העוסק בתחום.

דילוג לתוכן