052-8332244

19253124_sעקרון השיפוט האוניברסאלי קובע כי רשויות אכיפת החוק בכל מדינה באשר היא יכולות לשים את ידיהם על פושע נמלט אשר ביצע עבירה פלילית שלא בתחומה של ארץ מוצאו – וזאת על מנת להעמידו לדין בתחומה ו\או לחלופין להסגירו לידי המדינה שבשטחה בוצע הפשע.

המדובר בחלק בלתי נפרד ממכלול שיתופי הפעולה שהולכים ותופסים תאוצה בעידן שבו אנו חיים. העיקרון הזה הוא שעומד בבסיסם של דיני ההסגרה השואבים את כוחם משורה של אמנות בינלאומיות חובקות עולם – אשר להן שותפה באופן טבעי גם מדינת ישראל.

הדבר הראשון שחייב לעשות נאשם אשר כנגדו הוגשה בקשת הסגרה, הוא לפנות ללא דיחוי לעורך דין פלילי המתמחה בדיני הסגרה. למען הסר ספק, אין זה תפקידו של הסנגור אליו תפנו להסתפק בייצוג משפטי פורמאלי בטרם יושלם תהליך ההסגרה – לא כך הם פני הדברים. עליכם לזכור כי הערך המקצועי המוסף של עורך דין מומחה שכבר טיפל בעבר בהליכים דומים טמון ביכולתו לנסות ולשנות את רוע הגזרה.

לשם המחשה, אחד מהתפקידים העיקריים של הסנגור המתמחה בדיני ההסגרה יהיה למנוע את הסגרתו של מרשו למדינה שלגביה קיים חשש כי לא ינוהל נגדו הליך הוגן. זאת ועוד, ברור ונהיר הוא שאם לאחר עיון מדוקדק בחומר הראיות הקיים, הגיע הסנגור למסקנה כי הן אינן איתנות מספיק על מנת להכריז על הנאשם בר הסגרה, הרי שחובתו של עורך הדין היא להעלות את הטיעונים האלה בפני בית המשפט. במילים אחרות, גם בקשת הסגרה שכבר הוגשה אינה בבחינת סוף פסוק.

מעבר לכך, תפקידו של עורך דין פלילי המתמחה בדיני הסגרה אינו מסתיים גם במידה ובקשת ההסגרה אכן אושרה על ידי בית המשפט. גם אחרי שניתן אישור מסוג זה, חייב עורך הדין לדאוג לכך שכאשר יוסגר מרשו למדינה זו או אחרת – יסופק לו שם ייצוג משפטי ראוי ויובטח לו הליך הוגן, זאת כמובן על אחת כמה וכמה כשמדובר במדינה שאת שפתה הנאשם לא מבין.

ניתן לראות אפוא כי ישנה חשיבות קרדינאלית ליצירת קשר וקבלת ייעוץ משפטי אמין מעורך דין ישראלי המתמחה בדיני הסגרה. רק עורך דין מנוסה הבקיא במטריה המשפטית הרלוונטית יוכל לסייע לכם במזעור הנזק המשפטי שייגרם לכם עד כמה שניתן.

משרד עורכי דין מיקי חובה מתמחה במתן ייעוץ משפטי לנאשמים אשר כנגדם הוגשה בקשת הסגרה. אנו מאמינים כי העיון המעמיק והיסודי בחומר הראיות הקיים בתיק, תוך הסתמכות על תקדימי העבר הוא המפתח לסיכולה של בקשת ההסגרה. אשר על כן, אנו מתחייבים כי נעשה ככל יכולתנו על מנת לא להותיר אבן על אבן ולסייע לכם לשים את האפיזודה הלא נעימה הזו מאחוריכם מוקדם ככל הניתן. 

דילוג לתוכן